Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
Klub Sportowy Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas
Fundacja JMJ - Radosny Rodzic

Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.

Baner projektu - Już pływam
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.
Plakat do projektu pn. Wielojęzyczność w szkole - nasza droga do Europy

Aktualności - OgłoszeniaPomoc Społeczna

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu w okresie od 01.01.2020 r. do 10.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu jest jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa Gminy Lubień, utworzoną i utrzymywaną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz zadań przewidzianych innymi przepisami do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.

Działalność

Wszelkie działania w 2020r. podejmowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób i rodzin z terenu Gminy Lubień. Zadania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy o z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i rozporządzeń.

W bieżącym roku świadczeniami z pomocy społecznej objęto łącznie 170 osób z 111 rodzinach, świadczeniami pieniężnymi objęto 91 osób w 85 rodzinach, natomiast świadczeniami niepieniężnymi objęto 82 osoby w 40 rodzinach.


Zasiłki stałe

Dla 21 osób wypłacano zasiłki stałe na łączną kwotę 119 860,00 zł., oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób otrzymujących zasiłki stałe na łączną kwotę 10. 187,39 zł, Zadanie realizowane ze środków z dotacji budżetu Państwa.


Zasiłki okresowe

Przyznano dla 38 osób i rodzin, łączna kwota tych świadczeń to 56.058,00 zł.

Zasiłki okresowe przyznane głównie z powodu: bezrobocia – 10, długotrwałej choroby – 10, niepełnosprawności – 17, inne przyczyny - 4.

Zadanie realizowane ze środków z dotacji budżetu Państwa i środków własnych.


Zasiłki celowe i specjalne celowe

- Przyznano zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe dla 65 rodzin na łączną kwotę 57.980,00zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
- Przyznano zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej dla 9 rodzin na łączną kwotę 13. 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji budżetu Państwa.
- Przyznano zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 4 rodzin na łączną kwotę 8. 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.


Pobyt w domach pomocy społecznej

W 2020r. ponoszono odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za 17 osób. Koszt wyniósł - 428.408,00 zł. Skierowano w 2020r. do DPS 1 nową osobę wymagającą całodobowej opieki. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich bliskich w DPS wniosły odpłatność w łącznej kwocie 28.357,00zł pozostała kwota została pokryta ze środków własnych.


Usługi opiekuńcze

Pomocą usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki zatrudnione w OPS objęto w 2020r. 10 osób co przedłożyło się na zrealizowanie 1759 godzin usług opiekuńczych. Zadanie realizowane ze środków własnych.


Dożywianie

W 2020r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą 72 uczących się dzieci oraz w formie zasiłku na zakup żywności dla 93 osoby.

Koszt dożywiania ogółem (w zł) wyniósł 85 276,30 zł, z tego:
- środki własne gminy to kwota 16 998,26 zł.
- dotacja wojewody to kwota 67 993,00 zł.


Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

W oparciu o art. 48 ustawy o pomocy społecznej Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Należy zaznaczyć, że wymóg zapewnienia przez gminę miejsc tymczasowego schronienia, jest niezależny od tego ile w gminie jest osób bezdomnych. Wynika to z tego, że potrzeba zapewnienia takiego schronienia najczęściej ma charakter nagły i wówczas poszukiwanie dla osoby bezdomnej takiego schronienia, w tym np. konieczność zawarcia umowy z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia byłoby rozwiązaniem czasochłonnym, które niweczyłoby sens takiej usługi która ze swej istoty, powinna być zapewniona w sposób natychmiastowy. Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą umowę z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu na zabezpieczenia/zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych - mężczyzn w odpowiedniej formie zgodnie z przepisami prawa – kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu. W roku 2020 nie były kierowane żadne osoby do schroniska dla osób bezdomnych. Zadanie realizowane ze środków własnych.


Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na ternie Gminy Lubień w roku 2020 były realizowane w oparciu o ustawę oraz Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być zapewnione wsparcie asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu zatrudnia asystenta rodziny w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę. W roku bieżącym 6 rodzin mających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest objętych pracą asystenta rodziny.

Gmina Lubień ponosi koszty za pobyt 1 dziecka umieszczonego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce to kwota 8.032,24 zł. z czego Gmina ponosi odpłatność pobytu na poziomie 30%. tj. 2.409,67 zł miesięcznie.


Przemoc w rodzinie

Na terenie Gminy Lubień zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie podejmowane i realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół powołany został w dniu 14 sierpnia 2019r. Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Lubień i działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniu. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu (4 pracowników) oraz po jednym przedstawicielu z Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kurator Sądowy. Łącznie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 9 osób.

Z działającego przy Ośrodku Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że w 2020r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 10 posiedzeń, na których były omawiane sytuacje rodzin, w których zdiagnozowano występowanie przemocy i ustalano dla nich formę pomocy. W związku z tym powołano 12 grup roboczych, które pracowały w sumie z 18 rodzinami.

Spotkania grup roboczych odbywały się w zależności od potrzeb tj. raz na m-c lub raz na kwartał w celu opracowania planu działań i monitorowania konkretnej rodziny.

W 2020r. kontynuowano 6 Niebieskich Kart, które były rozpoczęte w 2019r. , natomiast liczba założonych Niebieskich Kart w 2020r. wyniosła 12, w tym:
- założonych przez pomoc społeczną – 2,
- policję - 10.

W 2020r. zakończono łącznie 4 Niebieskie Karty.

Zarówno sprawcy przemocy jak i ofiary korzystały z porad prawnych i terapii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz z pomocy psychologicznej i prawnej w Punkcie Informacji i Wsparcia w Lubniu.

Zadanie realizowane ze środków własnych.


Produkty żywnościowe dla najuboższych w ramach programu FEAD

Z terenu Gminy 74 rodzin tj. 267 osób w rodzinie zgodnie z przedłożoną przez OPS listą odbierało żywność w ramach Programu FEAD. Żywność przewożona była z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie do Domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Tenczynie 229 w okresie od stycznia do grudnia 2020r. Transport pokrywał OPS w Lubniu – koszt transportu wyniósł 2.460,00 zł.


Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu realizuje także Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych 3+ . W ramach tego Programu w 2020 r. rozpatrzono 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Przyznano ogółem 193 karty tradycyjne i 137 kart elektronicznych.

Zadanie realizowane ze środków z budżetu Państwa.


Realizacja projektu socjalnego

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu realizuje projekt socjalny pt. „Aktywizacja i wsparcie”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków od Wojewody Małopolskiego w kwocie 13 032,00zł a wkład własny to 3308,00 zł.

W ramach ww. projektu realizowane jest poradnictwo psychologiczne i prawne świadczone w Punktach Informacji i Wsparcia w Lubniu i Skomielnej Białej. Poradnictwo specjalistyczne obywa się w formie telefonicznej jak również w formie bezpośredniego kontaktu. W Punkcie w Lubniu przyjmują: psycholog – każdy wtorek miesiąca w godz. od 13:00 do 16:00, radca prawny - w każdą trzecią środę miesiąca od godz. 16:20 do 18:20. W Punkcie w Skomielnej Białej przyjmują: psycholog – w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 16:30 do 18:30, radca prawny – w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16:30 do 18.30.

Działania w ramach projektu socjalnego realizowane są zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu socjalnego oraz zawartą umową.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.


Realizacja programu „Wspieraj seniora”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w roku bieżącym jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Wspieraj Seniora”.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r. Głównym celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na obowiązujący stan epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup leków, czy opłacenie rachunków. Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa Senior, za rozliczeniem. Zadanie dofinansowane w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów z dotacji budżetu Państwa.

Wszystkie zadania podejmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby osób i rodzin zamieszkałych na ternie Gminy. Dlatego też, pomimo dużego niepokoju związanego ze stanem epidemicznym w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 pracownicy Ośrodka starają się działać i funkcjonować racjonalnie, sumiennie i rzetelnie wypełniają swoje obowiązki, nawet te wymagające dodatkowego zaangażowania. Pomimo że sytuacja epidemiczna wpływa na sposób funkcjonowania różnych instytucji, w tym także i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Lubień, to zatrudniona w nim kadra swoją pracę wykonuje należycie i profesjonalnie.

| Opublikowano: 28.12.2020 r. |Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Napis Ochrona danych osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Baner przedstawia sowę i napis portal interesanta
baner statystyki covid-19
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner Powszechny Spis Rolny 2020
baner karta dużej rodziny
Baner 300+
Baner jakosci powietrza
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
Baner przedstawiający jelenia i dzika
Baner przedstawiający kombajn w zbożu
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjnyStrona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Strona wygenerowana w ciągu: 0.02 s.